قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور(مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰)

۱۴,۵۰۰ تومان

چاپ دوم _رقعی _ 328 صفحه

مجموعه قوانین و مقررات

#انتشارات_قوه_قضاییه

موجود در انبار