مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور (جلد ۲۳ – سال ۱۳۹۶) (دوجلدی-بخش۱و۲)

تماس بگیرید

چاپ اول – ۱۳۹۸ (تعداد محدود)
قیمت دوره دوجلدی: ۱۵۰هزار تومان
#دیوان_عالی_کشور