مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور (جلد ۲۳ـ سال ۱۳۹۶) (دوجلدی ـ بخش۱و۲)

۹۸۰,۰۰۰ تومان

چاپ سوم ـ بهار 1403
قیمت دوره دوجلدی: 980 هزار تومان
#دیوان_عالی_کشور

شابک:

 

موجود