مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور (جلد ۲۱ – سال ۱۳۹۴) (دوجلدی-بخش۱و۲)

چاپ تمام

چاپ دوم (در دست چاپ) – پاییز 1400
قیمت دوره دوجلدی: 400 هزار تومان

#دیوان_عالی_کشور
#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: