مجموعه آرای قضایی _ تجدیدنظر حقوقی _تابستان ۱۳۹۳ 

۱۱۰,۰۰۰ تومان

چاپ دوم – ۶۳۲صفحه – فروردین۱۳۹۹#قوه_قضاییه
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

موجود در انبار