فصلنامه راهبردپژوهی؛ معاونت راهبردی قوه قضاییه – شماره دوم

۳۰,۰۰۰ تومان

چاپ خرداد ۱۳۹۹ – ۱۶۸صفحه
تهیه شده در مرکز مطالعات راهبردی و مدیریت تحول

#معاونت_راهبردی_قوه_قضاییه
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

موجود در انبار