مطالعه موردی کلاهبرداری (چاپ دوم)

۲۰,۰۰۰ تومان

مطالعه موردی کلاهبرداری – مرکز آموزش قوه قضاییه – شهرام محمدزاده

چاپ اول: خرداد ۱۳۹۹

چاپ دوم: دی 1399

موجود در انبار