راهنمای تحلیلی کاربردی دعاوی ملکی

۶۰,۰۰۰ تومان

نویسنده: حسین اقدامی و همکاران

چاپ هشتم – ۴۷۸صفحه – فروردین 1399
چاپ نهم – ۴۷۸صفحه – آبان 1399

#قوه_قضاییه
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

موجود در انبار