امنیت قضایی

چاپ تمام

نویسندگان: محمدامین کیخافرزانه، مجید نجارزاده، احسان آهنگری

ناظر علمی: دکتر بهزاد پورسید
چاپ اول – ۱۲۴ صفحه – دی ۱۳۹۹

#امنیت_قضایی
#موضوع_امنیت_قضایی
#احساس_امنیت_قضایی
#تحدید_قدرت #نظم_عمومی
#نظارت_قضایی #حقوق_شهروندی
#حقوق_اساسی #ممنوعیت_های_قانونی
#اصل_قانونی_بودن_جرایم
#تفتیش #شکنجه
#بازداشت_خودسرانه
#حرمت_متهم #جبران_خسارت_ناشی_از_قضاوت_اشتباه
#استقلال_قضایی #تفکیک_قوا
#استقلال_قاضی #امنیت_شغلی
#آسیب_های_ساختاری
#آسیب_های_رفتاری
#افزایش_امنیت_قضایی
#اصلاحات_ساختاری
#توسعه_دیوان_عدالت
#انتشار_موضوعی_رویه_قضایی
#تنقیح_قوانین #اجرای_احکام_قضایی
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه

شابک: 9786227553000