نشست نقد رأی ۱- قلمروی اختیارات دادرس در تحصیل دلیلی در دعاوی مدنی

۲,۵۰۰ تومان

64 صفحه_چاپ اول_نشست های نقد و بررسی آراء قضایی-1

#پژوهشگاه_قوه_قضاییه

#قوه_قضاییه

 

موجود در انبار