تحقیقات قضایی ۱۵ـ حقوق عمومی

۱۴,۵۰۰ تومان

گزراش پزوهشی: بررسی تطبیقی گزارشهای گزارشگر ویژه حقوق بشر در جهان و ارزیابی عملکرد آن در ارتباط با ایران
گزارش پژهشی: امکانسنجی واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه به بخش خصوصی با رویکرد تطبیقی
گزارش نشت علمی: بررسی طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران؛ موضوع اصل 142 قانون اساسی
گزارش نشست علمی: مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران
مطالعات تطبیقی: بودجه ریزی در نظام قضایی (ایالات متحده آمریکا، اوکراین و گرجستان)

چاپ اول _ رقعی 239 صفحه

#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9786004800792

موجود