تحقیقات قضایی ۱۵_ حقوق عمومی

۱۴,۵۰۰ تومان

  • گزراش پزوهشی: بررسی تطبیقی گزارشهای گزارشگر ویژه حقوق بشر در جهان و ارزیابی عملکرد آن در ارتباط با ایران
  • گزارش پژهشی: امکانسنجی واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه به بخش خصوصی با رویکرد تطبیقی
  • گزارش نشت علمی: بررسی طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران؛ موضوع اصل 142 قانون اساسی
  • گزارش نشست علمی: مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران
  • مطالعات تطبیقی: بودجه ریزی در نظام قضایی (ایالات متحده آمریکا، اوکراین و گرجستان)

چاپ اول _ رقعی 239 صفحه

#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

موجود در انبار