تحقیقات قضایی ۱۶ـ سازمان قوه قضاییه

۶۰,۰۰۰ تومان

مجموعه شناخت سازمانی

  1. سرمایه انسانی قوه قضاییه
  2. شایستگی های حرفه ای مدیران دفاتر قضایی
  3. فرهنگ سازمانی قوه قضاییه
  • گزارش پژوهشی: اثربخشی آموزش مدیریت استرس در زمینه حرفه ای قضات
  • مطالعات تطبیقی: روش شناسی آموزش قضایی در اروپا

چاپ اول _ رقعی 483 صفحه

#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9786004801638

 

موجود