نشست نقد رأی ۱۱_ مفهوم عنف در جرایم منافی عفت

۲,۰۰۰ تومان

چاپ دوم_سال 1394_48 صفحه

#انتشارات_قوه_قضاییه
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه

موجود در انبار