مجموعه آرای قضایی – تجدیدنظر حقوقی – بهار ۱۳۹۳

۷۰,۰۰۰ تومان

چاپ دوم – رحلی – خرداد ۱۳۹۹

#انتشارات_قوه_قضاییه
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#آرای_قضایی #تجدیدنظر #حقوقی

موجود در انبار