نشست نقد رأی ۲۸ _ عدم توافق طرفین در انتخاب داور مرضی الطرفین

۶,۰۰۰ تومان

اساتید مدعو؛ محسن اهوارکی، قاسم توکلی، مجتبی نورزاد، یوسف یعقوبی، جعفر افراشی، سید عطاءلله قیصری، مرادی، محمدباقر سروی، محمدباقر قربان‌وند

چاپ اول _56 صفحه

#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

 

موجود در انبار