فصلنامه علمی-تخصصی قضاوت، شماره ۱۰۳ پاییز ۱۳۹۹

۴۵,۰۰۰ تومان

آموزش دادگستری استان تهران

#انتشارات_قوه_قضاییه
مدیرمسئول: احسان مظفری

چاپ زمستان ۱۴۰۰
قیمت: ۴۵۰۰۰ تومان

#مجله_قضاوت

موجود در انبار