نشست نقد رأی ۱۸ _ قلمروی ضمان درک بایع

تماس بگیرید

نشست های نقد و بررسی آراء قضایی

چاپ اول _ پالتویی_ 82 صفحه

#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه