تحقیقات قضایی ۱۱_ حقوق عمومی

تماس بگیرید

  • نظام حقوقی دیریت دستگاه قضایی _ مطالعه تطبیق _ جایگاه و صلاحیت دادستان
  • نسبت قوه قضاییه با حقوق شهروندی
  • گزارش کمیسیون تأمل در اخلاق قضایی در فرانسه
  • اصلاحات قضایی در چین: درس هایی از شانگهای

چاپ اول _ رقعی 240 صفحه

#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه