تحقیقات قضایی ۱۱_ حقوق عمومی

چاپ تمام

نظام حقوقی دیریت دستگاه قضایی _ مطالعه تطبیق _ جایگاه و صلاحیت دادستان
نسبت قوه قضاییه با حقوق شهروندی
گزارش کمیسیون تأمل در اخلاق قضایی در فرانسه
اصلاحات قضایی در چین: درس هایی از شانگهای

چاپ اول _ رقعی 240 صفحه

#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9786004800273