تحقیقات قضایی ۱۴_ محاکم

چاپ تمام

گزراش پزوهشی: نقد رویه قضایی و نحوه انتشار آن
گزارش نشت علمی: استناد به سیاست های کلی نظام در آراء دیوان عدالت به کارگیری ویدئو کنفرانس و دوربین مدار بسته در مراجع قضایی
مطالعات تطیقی: قوه قضاییه و حکمرانی در 16 کشور در حال توسعه
مطالعات تطبیقی: ساختار مراجع اختصاصی شبه قضایی (دیوان های اداری)

چاپ اول _ رقعی 300 صفحه

#قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9786004800631