راهنمای ارزیابی فساد

۴۱,۰۰۰ تومان

چاپ اول – ۲۸۰ صفحه – آبان ۱۳۹۹

نویسندگان: برترام آی. اسپکتور – مایکل جانسون – اسوتلانا وینبورن

مترجم: سمیه عالی

ویراستار علمی: احمد مرکزمالمیری

#فساد #قوه_قضاییه #تفسیر_فساد
#ارزیابی_فساد #مقابله_با_فساد
#مبارزه_با_فساد #روش_شناسی
#حکمرانی #پاسخگویی #شفافیت

#رویکرد_سندرم_محور
#نشانه_های_فساد
#سندرم_های_چهارگانه
#سندرم_الیگارشی_و_طایفه_سالاری
#سندرم_بازار_برتر
#سندرم_کارتل_های_نخبگانی
#سندرم_مقامات_رسمی_پرنفوذ
#راهبردهای_مبارزه_با_فساد

#فساد_اداری #رشد_اقتصادی
#سازمان_های_مدنی #رسانه_ها #نخبگان
#نهاد_حسابرسی #بودجه #خصوصی_سازی
#سازمان_شفافیت_بین_الملل

موجود در انبار