مسئولیت مدنی داور ابزار نظارت و کنترل قضایی

۲۰,۰۰۰ تومان

علی سیدین، مهدی کارچانی
ناظر علمی: محمدصالح شاهنوش

چاپ اول – تیر ۱۴۰۰
قیمت: ۲۰.۰۰۰ تومان

#داوری
#مسئولیت_مدنی
#تقصیر #تدلیس #تقلب
#انصراف_از_رسیدگی
#اطاله_دادرسی
#دامنه_مسئولیت_داور
#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 4-15-7553-622-978

موجود در انبار