مجله حقوقی دادگستری؛ شماره ۱۱۳ – بهار ۱۴۰۰

۱۲۰,۰۰۰ تومان

چاپ شده در شهریور ۱۴۰۰
قیمت: ۱۲۰هزار تومان

#قوه_قضاییه
#تحلیل_حقوقی
#رویه_قضایی
#دادگستری
#مجله_حقوقی
#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

موجود در انبار