آشنایی با نظام‌های قضایی در حقوق تطبیقی: کرواسی

۵,۰۰۰ تومان

تهیه و تنظیم: عرفان شمس

گزارش تطبیقی
پالتویی – 120  صفحه

چاپ اول – 1395
قیمت: 5000 تومان

موجود