فصلنامه رای شماره ۲۵ ـ مطالعات آرای قضایی ـ زمستان ۱۳۹۷

۳۲,۰۰۰ تومان

۱۱۰ صفحه – چاپ بهار۱۴۰۰
رقعی – ۳۲۰۰۰ تومان

#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه
#تحلیل_آرای_قضایی
#تحلیل_حقوقی
#رسیدگی_قضایی #نقد_رای
#دیوان_عالی_کشور
#دیوان_عدالت_اداری
#دادگاه_تجدیدنظر

موجود