نشست علمی خلق پول و صیانت از حقوق عامه

۶۰,۰۰۰ تومان

پژوهشگاه قوه قضاییه

دکتر جواد اقدس‌طینت
ناظر علمی:دکتر مجتبی قاسمی

چاپ اول ـ تیر 1403

رقعی- 85 صفحه

موجود