قانون امور حسبی (مصوب ۱۳۱۹/۴/۲ با اصلاحات ـ چاپ پنجم)

۶۰,۰۰۰ تومان

چاپ پنجم ـ 104 صفحه ـ رقعی
مجموعه قوانین و مقررات

نسخه الکترونیک این کتاب را در کتابخوان طاقچه بخوانید. لینک محصول: کلیک کنید

(در راستای حمایت از تولید ملی این کتاب با کاغذ مازندران چاپ شده است)

#انتشارات_قوه_قضاییه

شابک: 9786008485612

موجود