فصلنامه راهبردپژوهی تطبیقی؛ معاونت راهبردی قوه قضاییه – شماره سوم

۳۰,۰۰۰ تومان

تهیه شده در مرکز مطالعات راهبردی و مدیریت تحول
چاپ شهریور ۱۳۹۹ – ۱۱۲صفحه
#معاونت_راهبردی_قوه_قضاییه

موجود در انبار