فصلنامه راهبردپژوهی تطبیقی؛ معاونت راهبردی قوه قضاییه ـ شماره سوم

چاپ تمام

تهیه شده در مرکز مطالعات راهبردی و مدیریت تحول
چاپ شهریور ۱۳۹۹ – ۱۱۲صفحه
#معاونت_راهبردی_قوه_قضاییه