فصلنامه رای شماره ۲۴ ـ مطالعات آرای قضایی ـ پاییز ۱۳۹۷

۳۲,۰۰۰ تومان

فصلنامه رای شماره ۲۴ – مطالعات آرای قضایی – پاییز ۱۳۹۷

#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

۱۶۸ صفحه – چاپ دی ۱۳۹۹
رقعی – ۳۲۰۰۰ تومان

#تحلیل_آرای_قضایی
#تحلیل_حقوقی
#رسیدگی_قضایی #نقد_رای
#دیوان_عالی_کشور
#دیوان_عدالت_اداری
#دادگاه_تجدیدنظر

موجود