نشست نقد رأی ۳۱ _ تکلیف دادگاه کیفری به صدور حکم به رد اصل مال در جرم انتقال مال غیر

۶,۰۰۰ تومان


#پژوهشگاه_قوه_قضاییه
#انتشارات_قوه_قضاییه

۴۸ صفحه پالتویی – چاپ اول – آذر ۱۳۹۹
قیمت: ۶۰۰۰ تومان

#حقوق_جزا
#جرایم_علیه_اموال
#انتقال_مال_غیر
#تلف_حکمی_مال
#انتقال_های_بعدی

موجود در انبار